Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 32987822
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739799 (056)3739799
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 06.04.2015 08.04.2015 фiзична особа - 25.3325 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.04.2015р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 25,3325% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй Товариства, розмiр частки «фiзичної особи» складає 0% голосуючих акцiй Товариства.
2 06.04.2015 08.04.2015 Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" 34497042 19 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.04.2015р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива» (49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) складав 19% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника ПАТ «БГП» складає 0% голосуючих акцiй Товариства.
3 06.04.2015 08.04.2015 фiзична особа - 0 100
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.04.2015р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» складав 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй Товариства, розмiр частки «фiзичної особи» складає 100% голосуючих акцiй Товариства.