Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 32987822
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739799 (056)3739799
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2015 припинено повноваження Ревiзор Донець Сергiй Михайлович АЕ 349360
04.06.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: У зв’язку iз поданням заяви про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства Донця Сергiя Михайловича (паспорт АЕ349360, виданий 04.06.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) припинити повноваження Ревiзора Товариства Донця С.М. Перебував на данiй посадi 1 р. з дати останнього обрання. Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
10.04.2015 обрано Ревiзор Маслєннiкова Олена Олегiвна АК №944815
19.05.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi обрати строком на 3 роки Ревiзором Товариства Маслєннiкову Олену Олегiвну (паспорт АК944815, виданий 19.05.2000р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного державного податкового iнспектора ДПI, провiдного економiста ТОВ «ЮС», директора ТБ «Перспектива-Коммодiтi». Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.