Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кривенко Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09114 м.Біла Церква П.Запорожця,361
4. Код за ЄДРПОУ 30664834
5. Міжміський код та телефон, факс д/н 04563 7 97 54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 22.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://bctec.prat.in.ua/ в мережі Інтернет 16.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Рижкова Олена Вікторівна СК 001759
27.06.1995 БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заківчення строку повноважень. Посадова особа Рижкова Олена Вікторівна (паспорт: серія СК номер 001759 виданий 27.06.1995 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
16.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Почапський Олексій Пантелійович СК 861875
14.07.1998 БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Почапський Олексій Пантелійович (паспорт: серія СК номер 861875 виданий 14.07.1998 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
16.04.2015 обрано Член Наглядової ради Почапський Олексій Пантелійович СК 861875
14.07.1998 БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних збоів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Почапський Олексій Пантелійович (паспорт: серія СК номер 861875 виданий 14.07.1998 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ВРБС. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій
16.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Самелюк Тетяна Анатоліївна СТ 001281
23.01.2008 БЦ РВ ГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Самелюк Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СТ номер 001281 виданий 23.01.2008 р. БЦ РВ ГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
16.04.2015 обрано Член Наглядової ради Самелюк Тетяна Анатоліївна СТ 001281
23.01.2008 БЦ РВ ГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі підставі рішення загальних зборів. Самелюк Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СТ номер 001281 виданий 23.01.2008 р. БЦ РВ ГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.
16.04.2015 обрано Член Наглядової ради Рижкова Олена Вікторівна СК 001759
27.06.1995 БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 16.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ">. Рижкова Олена Вікторівна (паспорт: серія СК номер 001759 виданий 27.06.1995 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.