Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крашенiннiков Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ вул. Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2062885 044 2062884
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Безсмертна Алла Миколаївна
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження з 24.04.2015р. Голови Ревiзiйної комiсiї Безсмертної Алли Миколаївни (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебувала з 07.04.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Федорчук Едуард Якович
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження з 24.04.2015р. Члена Ревiзiйної комiсiї Федорчука Едуарда Яковича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 07.04.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Кияниця Валентина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження з 24.04.2015р. Члена Ревiзiйної комiсiї Кияницi Валентини Миколаївни (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава вiдкликання: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебувала з 23.10.2012р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Безсмертна Алла Миколаївна
0
Зміст інформації:
Обрано з 24.04.2015р. Голову Ревiзiйної комiсiї Безсмертну Аллу Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом свої дiяльностi: економiст, старший економiст, бухгалтер-ревiзор, податковий iнспектор, начальник вiддiлу по валютним операцiям, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
24.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Гудзiй Iрина Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Обрано з 24.04.2015р. Членом Ревiзiйної комiсiї Гудзiй Iрину Анатолiївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: начальник управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами, начальник департаменту розвитку каналiв продажiв через банкiвськi установи, начальник управлiння по роботi з банками департаменту продажiв та каналiв аквiзицiї, директор фiнансово-економiчного департаменту.
24.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кияниця Валентина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Обрано з 24.04.2015р. Членом Ревiзiйної комiсiї Кияницю Валентину Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: рiшення Загальних зборiв емiтента. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi медреєстратор, бухгалтер, бухгалтер-касир, провiдний бухгалтер, начальник вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку, начальник вiддiлу фiнансової звiтностi.