Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
4. Код за ЄДРПОУ 21379736
5. Міжміський код та телефон, факс 04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sosonka.prat.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
обрано Голова наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) обрано: Голова наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Директор ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
обрано Директор Хотинський Олексiй Юрiйович
д/н
35.63
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №2 вiд 30.04.2015 року) обрано: Директор Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 2458044 шт. (35,63%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Голова наглядової ради ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
звільнено Директор Хотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) звiльнено: Директор Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
звільнено Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович
д/н
35.63
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) звiльнено: Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 2458044 шт. (35,63%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.