Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.05.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.05.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 20 Вiдомостi НКЦПФР 30.01.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.sokrat.com.ua в мережі Інтернет 29.01.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
припинено повноваження член Правлiння ПрАТ "ФК СОКРАТ" Зiнов'єва Ольга Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 вiд 12.05.2015 р., вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 12.05.2015 р. припиненi повноваження члена Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ» Зiнов'євої Ольги Антатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа перебувала на посадi з 14.04.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має.
призначено член Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" Миронова Наталiя Олексiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 вiд 12.05.2015 р., вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 13.05.2015 р. призначено членом Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера ТОВ «Джей Ей Еф Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 12.05.2016 р.
призначено головний бухгалтер Миронова Наталiя Олексiївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу ПрАТ "ФК Сократ" № 12-ОД вiд 12.05.2015 р. на фiнансового директора ПрАТ "ФК Сократ" Миронову Наталю Олексiївну з 13.05.2015 р. покладено виконання обов'язкiв головного бухгалтера на перiод перебування головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ" Зiнов'євої Ольги Анатолiївни у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.