Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о. Голови Правлiння       Сапацинський Олег Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.06.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 мiсто Київ вул. Герцена, буд. 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2062885 044 2062884
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.06.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Савельєв Андрiй Миколайович
0
Зміст інформації:
З 25.06.2015 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Савельєва Андрiя Миколайовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: власна заява Савельєва Андрiя Миколайовича. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 25.09.2007 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дану посаду нiкого не призначено.