Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Почайнинська, будинок 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
обрано Голова Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ" Нiлов Валерiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 27.07.2015 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.
обрано член Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ" Снєгiрєв Кiм Андрiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 27.07.2015 р. обрано членом Наглядової ради ПРАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного редактора, член Наглядової ради, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.
призначено Голова Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" Пономаренко Володимир Вiкторович
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 7 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 27.07.2015 р. обрано Головою Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Пономаренко Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ», Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.
призначено Заступник Голови Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" Бєляєв Олексiй Валентинович
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 7 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 27.07.2015 р. призначено заступником Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Бєляєва Олексiя Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: провiдний спецiалiст служби мiжнародної банкiвської дiяльностi, фахiвець по залученню клiєнтiв, заступник директора, директор Департаменту з надання послуг iнтернет трейдiнгу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.
призначено член Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" Миронова Наталiя Олексiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 7 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 27.07.2015 р. призначено членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера ТОВ «Джей Ей Еф Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.