Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крашенiннiков Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ вул. Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 2062885 (044) 2062884
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 28.07.2015 Компанiя АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) HE 208131 74.67298 99.99976
Зміст інформації:
28.07.2015 р. Приватним акцiонерним товариством "ПРОСТО-страхування" було отримано вiд Нацiонального депозитарiю України перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства. Емiтенту стало вiдомо про змiни iнформацiї щодо акцiонерiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
1. Розмiр частки Компанiї АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) до змiн становив 74,67298%, пiсля змiн становить 99,99976%.
2. Розмiр частки Дочiрнього пiдприємства "Р-Iнтер" до змiн становив 25,32690%, пiсля змiн становить 0,00012%.
2 28.07.2015 Дочiрнє пiдприємство "Р-Iнтер" 32306213 25.3269 0.00012
Зміст інформації:
28.07.2015 р. Приватним акцiонерним товариством "ПРОСТО-страхування" було отримано вiд Нацiонального депозитарiю України перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства. Емiтенту стало вiдомо про змiни iнформацiї щодо акцiонерiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
1. Розмiр частки Компанiї АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED) до змiн становив 74,67298% пiсля змiн становить 99,99976%.
2. Розмiр частки Дочiрнього пiдприємства "Р-Iнтер" до змiн становив 25,32690% пiсля змiн становить 0,00012%.