Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Карпов Петро Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93406 м. Сєвєродонецьк вул. Гагарiна, 52-Б
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 08.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.09.2015 призначено Тимчасово виконуючий обов'язки головного бухгалтера Насвiт Олена Василiвна ЕК 107651
08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Насвiт Олена Василiвна (паспорт: ЕК 107651, виданий 08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначено Наказом Генерального директора вiд 07.09.2015 року № 250/К, тимчасово виконуючим обов’язки головного бухгалтера с 08.09.2015р. по 09.09.2015р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера УБУiЗ.
Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «Луганськтепловоз».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
07.09.2015 звільнено Головний бухгалтер Подоплєлова Олександра Миколаївна ЕК 283007
30.10.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0.0006040568
Зміст інформації:
Посадова особа Подоплєлова Олександра Миколаївна (паспорт: ЕК 283007 виданий 30.10.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнено з Товариства з 07.09.2015 по п.1 ст. 40 КЗПП України, за рiшенням Генерального директора (Наказ вiд 07.09.2015 року № 249/К).
Пiдставою рiшення є Наказ Генерального директора вiд 01.07.2015 № 436 "Про змiни в органiзацiйних структурах i штатах ПАТ" Луганськтепловоз", УБУiЗ i управлiння працi".
Iнформацiя щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посадi: 23 роки 3 мiсяця з 18 травня 1992 року по 7 вересня 2015 року.
Посадова особа володiє 0.00060405680% акцiй ПАТ «Луганськтепловоз».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.