Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Карпов Петро Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лугансктепловоз"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93406 м. Сєвєродонецьк вул. Гагарiна, 52-Б
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс (0642) 58-42-09 (0642) 58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 10.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.09.2015 припинено повноваження Тимчасово виконуючий обов'язки головного бухгалтера Насвiт Олена Василiвна ЕК 107651
08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора вiд 09.09.2015 року № 257/К, Насвiт Олена Василiвна (паспорт: ЕК 107651, виданий 08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначена головним бухгалтером з 10.09.2015р. на необмежений термiн.
Таким чином, на пiдставi Наказу Генерального директора вiд 09.09.2015 року № 257/К повноваження Т.в.о. головного бухгалтера ПАТ «Луганськтепловоз» припиненi 10.09.2015р. - зумовлено набуттям нею повноважень головного бухгалтера.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посадi: 2 днi.
Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «Луганськтепловоз».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.09.2015 призначено Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна ЕК 107651
08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора вiд 09.09.2015 року № 257/К, Насвiт Олена Василiвна (паспорт: ЕК 107651, виданий 08.02.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначена головним бухгалтером з 10.09.2015р. на необмежений термiн.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера УБУiЗ, т.в.о. головного бухгалтера.
Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «Луганськтепловоз».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.