Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       В.М. Геращенко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14000 м. Чернiгiв вул. Комсомольська, 55-б
4. Код за ЄДРПОУ 03357671
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 77-43-24 77-43-24
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.otke.cn.ua/ в мережі Інтернет 10.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.11.2015 обрано Член Наглядової ради Перчук Юлiя Володимирiвна - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
9.7
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт ПАТ «Облтеплокомуненерго», директор ТОВ «Спектор Трейд». Орано на 3 роки.
06.11.2015 обрано Член Наглядової ради Ємець Олег Володимирович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8.7
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради АТ «ОТКЕ». Обрано на 3 роки.
06.11.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Коротєєв В’ячеслав Анатолiйович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8.6
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
06.11.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Тiток Олег Михайлович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
06.11.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Ємець Олег Володимирович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8.7
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
06.11.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Городнiй Максим Аркадiйович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
06.11.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Яхимець Микола Михайлович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
5.12
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
06.11.2015 обрано Член Наглядової ради Яценюк Iгор Михайлович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
9.9
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер зi збуту ТОВ "Антарес"АТ", менеджер зi збуту ТОВ"Паливна Компанiя Бiоресурс", переведений на посаду менеджера iз зовнiшньо-економiчної дiяльностi з 01.08.2014 р. Обрано на 3 роки.
06.11.2015 обрано Голова Наглядової ради Коротєєв В’ячеслав Анатолiйович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8.6
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради АТ «ОТКЕ». Обрано на 3 роки. Обрано Головою Наглядової ради на її першому засiданнi – 06.11.2015.
06.11.2015 обрано Член Наглядової ради Репутацька Ольга Олександрiвна - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.11.2015. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст-економiст Управлiння пенсiйного фонду в м. Бердичивi, Житомирської областi (заступник головного бухгалтера, головний аудитор), головний бухгалтер у СК «Рiтейл-страхування», директор ТОВ «Центр Бiзнесу». Обрано на 3 роки.