Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
генеральний директор       Гаєвой Геннадiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКБ "БАЗИС"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61002 Харкiв вул. Сумська, 88
4. Код за ЄДРПОУ 19358916
5. Міжміський код та телефон, факс (057)7546420 (057)7546444
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ti19358916.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 24.11.2015 30.11.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТОР-ФОНД" 30035687 73.17887 0
Зміст інформації:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТОР-ФОНД", КОД ЗА ЄДРПОУ 30035687, Мiсцезнаходження: 61002, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Сумська, будинок 88.
Особою було здiйснено вiдчуждення належних акцiй. Розмiр пакета акцiй до вiдчуждення складав 73.17887 % вiд статутного капiталу (або 72839215 шт.). Розмiр пакета акцiй пiсля вiдчуждення складає 0% вiд статутного капiталу (або 0 шт.), таким чином розмiр пакета акцiй зменшився на 73.17887% вiд статутного капiталу (або 72839215 шт.).
Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 30.11.2015.
2 24.11.2015 30.11.2015 ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА "БIО-М" 23120706 0 73.17887
Зміст інформації:
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА "БIО-М", КОД ЗА ЄДРПОУ 23120706, Мiсцезнаходження: 84500, Донецька обл., мiсто Артемiвськ, вулиця Сибiрцева, будинок 192.
Особою було здiйснено набуття акцiй. Розмiр пакета акцiй належних особi до набуття складав 0 % вiд статутного капiталу (або 0 шт.). Розмiр пакета акцiй особи пiсля набуття акцiй складає 73.17887% вiд статутного капiталу (або 72839215 шт.), таким чином розмiр пакета акцiй належних особi збiльшився на 73.17887% вiд статутного капiталу (або 72839215 шт.).
Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 30.11.2015.
3 24.11.2015 30.11.2015 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТОР" 14060483 23.6513 0
Зміст інформації:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТОР" , КОД ЗА ЄДРПОУ 14060483, Мiсцезнаходження: 61002, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Сумська, будинок 88-Б.
Особою було здiйснено вiдчуждення належних акцiй. Розмiр пакета акцiй до вiдчуждення складав 23.6513 % вiд статутного капiталу (або 23541527 шт.). Розмiр пакета акцiй пiсля вiдчуждення складає 0% вiд статутного капiталу (або 0 шт.), таким чином розмiр пакета акцiй зменшився на 23.6513% вiд статутного капiталу (або 23541527 шт.).
Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 30.11.2015.
4 24.11.2015 30.11.2015 фiзична особа - 0 21.64197
Зміст інформації:
Фiзичною особою було здiйснено набуття акцiй. Розмiр пакета акцiй належних особi до набуття складав 0 % вiд статутного капiталу (або 0 шт.). Розмiр пакета акцiй особи пiсля набуття акцiй складає 21,64197% вiд статутного капiталу (або 21541527 шт.), таким чином розмiр пакета акцiй належних особi збiльшився на 21,64197% вiд статутного капiталу (або 21541527 шт.).
Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 30.11.2015.