Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Карпов Петро Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93406 м. Сєвєродонецьк вул. Гагарiна, 52-Б
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс 0642-58-42-09 0642-58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 15.12.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 14.12.2015 Vulpes Russian Opportunities Fund CR-177839 2.7099 12.7511
Зміст інформації:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" повiдомляє, що отримало вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» информацiйну довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента (вх. № 826/188 вiд 14.12.2015р.), у зв'язку з чим емiтенту стало вiдомо про виникнення особливої iнформацiї, а саме: вiдомостi про виникнення власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: Розмiр пакету акцiй юридичної особи Vulpes Russian Opportunities Fund (Кайман о-в), мiсцезнаходження: Димитрова, Leigh on Sea, реєстрацiйний код: CR -177839; збiльшився. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй: 2.7099 % статутного капiталу. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй: 12.7511 % статутного капiталу.