Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нархов Андрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.01.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 21050 мiсто Вiнниця вулиця Театральна, 20 офiс 406
4. Код за ЄДРПОУ 00382496
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 453-20-84 (044) 453-20-84
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №19(2273) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 29.01.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.rosinka.ua в мережі Інтернет 28.01.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№ з/п Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Дата проведення підготовчого засідання суду Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
1 2 3 4 5
1 26.10.2015 26.10.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен" Сокольвак Михайло Васильович
Зміст інформації:
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство емiтента -26.10.2015р.
Найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен" (код за ЄДРПОУ 31617387).
Повне найменування (прiзвище, iм'я та по батьковi) й мiсцезнаходження (мiсце проживання) кредитора (кредиторiв), на вимогу яких порушено провадження у справi про банкрутство емiтента- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен" (код за ЄДРПОУ 31617387), 29000, м. Хмельницький, вул. Пiлотська, 20.
Найменування суду, який розглядає зазначену справу- Господарський суд Вiнницької областi.
Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та загальна сума вимог кредиторiв - заборгованiсть в суммi 1 166 523,22 (один мiльйон сто шiстдесят шiсть тисяч п’ятсот двадцять три гривнi двадцять двi копiйки) грн.
Найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом - Сокольвак Михайло Васильович (адреса: 21037 м. Вiнниця, вул. Пирогова, 73а, кв.132).
Дата ухвали про порушення провадження справи про банкрутство - 26.10.2015 р.
Дата проведення пiдготовчого засiдання суду - 26.10.2015р.