Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кияни"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ Проспект Московський, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 537-02-12 (044) 537-02-12
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 30 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 18.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 18.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 11.02.2016 15.02.2016 фізична особа 20.7622 41.5386
Зміст інформації:
15.02.2016 від ПАТ «НДУ» отримано перелік акціонерів емітента, складений станом на 11.02.2016, з якого стало відомо, що розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій збільшився з 20,7622% (133771 акцій) до 41,5386% (267633 акцій). Усі акції були і є голосуючими.