Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. генерального директора       Перепелиця Борис Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне Акціонерне Товариство "Лисичанськвугілля"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451) 7-24-06 (06451) 7-24-06
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 02.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.02.2016 звільнено В.о. генерального директора Теросипов Вячеслав Михайлович ЕМ 765406
14.11.2000 Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <Міненерговугілля України > від 29.02.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі <наказу № 27-к/к >. Посадова особа Теросипов Вячеслав Михайлович (паспорт: серія ЕМ номер 765406 виданий 14.11.2000 р. Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області), яка займала посаду В.о. генерального директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік 11 місяців >.
29.02.2016 призначено В.о. генерального директора Перепелиця Борис Олександрович ЕМ 036918
21.12.1998 Краснолучським МВ УМВС України в Луганській області
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <Міненерговугілля України > від 29.02.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі <наказу №29-к/к>. Посадова особа Перепелиця Борис Олександрович (паспорт: серія ЕМ номер 036918 виданий 21.12.1998 р. Краснолучським МВ УМВС України в Луганській області), призначена на посаду В.о. генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: <до призначення керівника цього підприємства у встановленому порядку>. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <з 11.2008р.-04.2010р. в.о. генерального директора ДП "Донбасантрацит",з 04.2014р. -03.2016р. в.о. генерального директора ДП "Первомайськвугілля" >. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0% > акцій.