Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю       Бiла I.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ Смирнова - Ласточкiна, 10-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс 044-247-2007 044-247-22-20
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 55 (2309) газета «ВIДОМОСТI НКЦПФР»
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrinbank.com в мережі Інтернет 24.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.03.2016 припинено повноваження Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Бiла Iрина Володимирiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку» вiд 22 березня 2016 р. за № 385, яке прийтято вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 22 березня 2016 р. за № 180 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРIНБАНК» припиняються з 23 березня 2016 р. повноваження Бiлої I.В., як уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї ПАТ «УКРIНБАНК».
Бiла I.В. напосадi перебувала з 25.12.2015 року.
Бiла I.В. згоди на розкриття паспортних даних не дала, судимостей за корисливi або посадовi злочини не має.


22.03.2016 призначено Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю Бiла Iрина Володимирiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 22 березня 2016 р. № 180 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРIНБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 22 березня 2016 р. № 385, «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Згiдно з зазначеним рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРIНБАНК» з 23 березня 2016 року до 22 березня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора ПАТ «УКРIНБАНК», визначенi, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» ( далi - Закон), в тому числi з пiдписання всiх договорiв, пов’язаних з реалiзацiєю активiв банку у порядку, визначеному Законом, окрiм повноважень в частинi органiзацiї реалiзацiї активiв банку, провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Бiлу Iрину Володимирiвну на два роки з 23 березня 2016 року до 22 березня 2018 року включно.

Бiла I.В. згоди на розкриття паспортних даних не дала, судимостей за корисливi або посадовi злочини не має.