Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю       Бiла I.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ Смирнова - Ласточкiна, 10-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс 044-247-2007 044-247-22-20
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrinbank.com в мережі Інтернет 28.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2016 припинено повноваження Головний бухгалтер Калугiн Сергiй Вiкторович ** **
**
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно строкового трудового договору вiд 5 сiчня 2016 року припинено повноваження Калугiна С.В. на посадi Головного бухгалтера ПАТ "УКРIНБАНК" з 25 березня 2016 року.
На посадi пербував з 5 сiчня 2016 року.
Калугiн С.В. згоди на розкриття паспортних даних не дав, судимостей за корисливi або посадовi злочини не має.


25.03.2016 призначено Головний бухгалтер Калугiн Сергiй Вiкторович * *
*
0
Зміст інформації:
На пiдставi Наказу №6-к вiд 25.03.2016 лiквiдатора Банку внесено змiни до строкового трудового договору укладеного з Калугiним Сергiєм Вiкторовичем, Головним бухгалтером ПАТ "УКРIНБАНК", обмежено правовiдносини за таким договором окремим строком дiї з 25 березня 2016 року по 22 березня 2018 року, з урахуванням умов виконання даної роботи вiдповiдно до частини 2 ст.23 КЗпП України.
Калугiн С.В. згоди на розкриття паспортних даних не дав, судимостей за корисливi або посадовi злочини не має.