Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пономаренко Володимир Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Почайнинська, буд. 70, офiс 65
4. Код за ЄДРПОУ 21645965
5. Міжміський код та телефон, факс +380442070100 +380444814988
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2016 припинено повноваження Корпоративний секретар Наглядової ради Сидельникова Наталiя Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Повноваження посадової особи, Сидельникової Наталiї Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Корпоративного секретаря Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ", припинено з 12.04.2016 р. на пiдставi наказу № 5-ВП вiд 12.04.2016 р. Причина: вiдпустка по вагiтностi та пологам. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 10 мiсяцiв. На посаду корпоративного секретаря Наглядової ради ПрАТ "ФК СОКРАТ" нiкого не призначено.