Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кияни"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ проспект Московський, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044)5370205 (044)5370205
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №71 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 19.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 19.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2016 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії LDU ESTАBLISHMENT Н. 1091\78
Ліхтенштейн
24.8654
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами припинено повноваження юридичної особи LDU ESTАBLISHMENT (Лiхтенштейн, реєстр. код Н.1091\78) на посаді Голова Ревізійної комісії. Займала посаду з 2003р. Частка в статутному капіталі емітента - 24,8654% - 160208 акцій. Представник юридичної особи не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надав.
15.04.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Братинський Василь Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами припинено повноваження Братинського Василя Миколайовича на посаді Член Ревізійної комісії. Займав посаду з з 2002р. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
15.04.2016 обрано Голова Правління Марченко Валентина Василiвна д/н д/н
д/н
0.006
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами Марченко Валентина Василiвна обрана на посаду Голова Правління на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 18.04.2008. Частка в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій. Не працює та не займає посад на iнших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
15.04.2016 обрано Член Правління Кобилинська Наталія Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами Кобилинська Наталія Миколаївна обрана на посаду Член Правління на повторний термін строком на 5 років. Займає посаду з 18.04.2008. Частки в статутному капіталі емітента не має. Працює головним бухгалтером ПАТ «Кияни» з 18.04.2008. Не працює та не займає посад на iнших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
15.04.2016 обрано Голова Ревізійної комісії Погребняк Владислав Григорович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами Погребняк Владислав Григорович обраний на посаду Голова Ревізійної комісії строком на 5 років. Частки в статутному капіталі емітента не має. Основне місце роботи - ПрАТ «Фуршет» (код ЄДРПОУ 32161511, адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), Член Наглядової ради з 20.04.2013р. Попередні посади - ДП «Продмережа», 2002-2013 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
15.04.2016 обрано Член Ревізійної комісії Савкіна Тетяна Леонідівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 15.04.2016 (протокол №1 від 15.04.2016) у зв'язку з перевиборами Савкіна Тетяна Леонідівна обрана на посаду Член Ревізійної комісії строком на 5 років. Частки в статутному капіталі емітента не має. Попередні посади: 29.04.2010 – 17.03.2014 - ПрАТ «Фуршет», фінансовий директор, комерційний директор. Основне місце роботи - з 18.03.2014 по теперішній час - комерційний директор комерційної дирекції ТОВ «РІТЕЙЛ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 38896483, адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А); з 13.11.2015 – директор (за сумісництвом) ТОВ «Скай Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 38864662, адреса: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.