Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нархов Андрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 21050 мiсто Вiнниця вулиця Театральна, 20 офiс 406
4. Код за ЄДРПОУ 00382496
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 453-20-84 (044) 453-20-84
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №77 (4365) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 27.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.rosinka.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2016 призначено Голова Наглядової ради Лебеденко Руслан Миколайович ВА 814812
02.10.2097 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi
24.9235
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу №23 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 25.04.2016 року було прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Лебеденка Руслана Миколайовича. Лебеденко Р.М. є акцiонером Товариства i володiє 24.9235% акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдповiдно до Статуту Наглядова Рада обирається на 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «БУРАН ЛТД», директор.
25.04.2016 призначено Член Наглядової ради Лебеденко Валентина Миколаївна ВВ 532595
14.08.2098 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi
24.9235
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу №23 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 25.04.2016 року було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Лебеденко Валентину Миколаївну. Лебеденко В.М. є акцiонером Товариства i володiє 24.9235% акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдповiдно до Статуту Наглядова Рада обирається на 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: д/н.