Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння (Генеральний директор)       Совiнський С.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова Компанiя "IНТЕР-ПОЛIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ вул. Володимирська, 69
4. Код за ЄДРПОУ 19350062
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 287-43-05 (044) 287-43-05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 28.04.2016 Акція проста 29341 8802300 119.759
Зміст інформації:
28.04.2016р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства Страхова Компанiя "Iнтер-Полiс"прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: передбачається розмiстити - 29 341 (двадцять дев'ять тисяч триста сорок одна) штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 8 802 300,00 грн.Спосiб розмiщення цiнних паперiв — приватний. Розмiщення здiйснюватиметься самостiйно, без залучення андеррайтера.Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент прийняття рiшення про розмiщення додаткової кiлькостi акцiй становить 7 350 000,00 грн. Розмiр збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй - 8 802 300,00 грн. Номiнальна вартiсть акцiй, що розмiщуються становить 300,00 грн. Цiна розмiщення акцiй – 783,18 грн., яка визначена незалежним оцiнювачем та затверджена загальними зборами акцiонерiв. Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонера, який вже володiє пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме:1)Державне пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення залiзничного транспорту України "УКРЗАЛIЗНИЧПОСТАЧ" до розмiщення акцiй володiє 10 251 акцiями, що складає 41,84% статутного капiталу Товариства; 2)Ей.Бi.Сi. Контрейдiнг (Оуверсiз) Лiмiтед до розмiщення акцiй володiє 2625 акцiями, що складає 10,71% статутного капiталу; 3) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Контакт" до розмiщення акцiй володiє 9622 акцiями, що складає 39, 27% статутного капiталу Товариства.Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 119,759%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: участь в управлiннi Товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї частини майна або вартостi частини майна, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства та iншi права, визначенi Статутом Товариства, включаючи право на переважне придбання додатково випущених акцiй Товариства при приватному розмiщеннi. Спосiб оплати цiнних паперiв - грошовими коштами в нацiональнiй валютi шляхом безготiвкового перерахування коштiв учасником розмiщення на вiдповiдний поточний рахунок Товариства.Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв будуть використанi для поповнення обiгових коштiв та полiпшення лiквiдностi i платоспроможностi Товариства.