Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кривенко Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09114 м. Біла Церква вул. П.Запорожця, 361
4. Код за ЄДРПОУ 30664834
5. Міжміський код та телефон, факс 04563 7 97 54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 83 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://bctec,prat,in,ua в мережі Інтернет 29.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Кравець Ігор Борисович СК 350100
23.10.1996 Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень Посадова особа Кравець Ігор Борисович (паспорт: серія СК номер 350100 виданий 23.10.1996 р. Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
28.04.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Скогутовська Олена Георгіївна СК 517758
18.03.1997 МВ №1 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень Посадова особа Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК номер 517758 виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
28.04.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Плетяна Надія Дмитрівна СК 624733
19.08.1997 МВ №2 Білоцерківським МУГУ МВС в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень Посадова особа Плетяна Надія Дмитрівна (паспорт: серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 р. МВ №2 Білоцерківським МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
28.04.2016 обрано Член Ревізійної комісії Кравець Ігор Борисович СК 350100
23.10.1996 Сквирський РВ ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Кравець Ігор Борисович (паспорт: серія СК номер 350100 виданий 23.10.1996 р. Сквирський РВ ГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник АТД ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.
28.04.2016 обрано Член Ревізійної комісії Скогутовська Олена Георгіївна СК 517758
18.03.1997 МВ №1 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК номер 517758 виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.04.2016 обрано Член Ревізійної комісії Плетяна Надія Дмитрівна СК 624733
19.08.1997 МВ №2 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Плетяна Надія Дмитрівна (паспорт: серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 р. МВ №2 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.