Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Коболєв А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01601 м. Київ вул. Б. Хмельницького, 6
4. Код за ЄДРПОУ 20077720
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 586 35 37 (044) 586 33 10
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 94 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 19.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.naftogaz.com/files/emitent_osoblyva/2016_4.htm в мережі Інтернет 16.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.05.2016 обрано Голова наглядової ради Ковалiв Юлiя Iгорiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 11-13 травня 2016 року обрано Ковалiв Юлiю Iгорiвну головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: член наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
13.05.2016 обрано Заступник голови наглядової ради Ворвiк Пол Сiрiл н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 11-13 травня 2016 року обрано Ворвiка Пола Сiрiла заступником голови наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: член наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
13.05.2016 призначено Корпоративний секретар Сухан Марiя Василiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 11-13 травня 2016 року призначено Сухан Марiю Василiвну корпоративним секретарем Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: начальник управлiння Юридичного департаменту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», партнер Schoenherr Ukraine LLC.
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.