Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконуючий обов'язки голови правлiння       Руденко Ольга Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69095 м. Запорiжжя Залiзнична,2
4. Код за ЄДРПОУ 01056273
5. Міжміський код та телефон, факс 0617202004 0617875298
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці zerz.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.05.2016 припинено повноваження Виконуючий обов’язки голови правлiння Коваль Вiталiй Кирилович СВ 653843
26.02.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»
- припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича члена правлiння, з 11.05.2016 р. Паспорт СВ №653843 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.04.2016 р.
11.05.2016 призначено Член правлiння Руденко Ольга Олександрiвна АМ 538407
11.10.2001 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»
- призначити члена правлiння Руденко Ольгу Олександрiвну з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника служби з управлiння майновими та земельними ресурсами ДП "Приднiпровська залiзниця" з 07.02.2008 по 02.07.2015 р., помiчником голови правлiння з комерцiйних та фiнансових питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 03.07.2015 по 08.07.2015 р., виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 09.07.2015 по 18.08.2015 р. з 19.08.2015 р. заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод».
11.05.2016 призначено Член правлiння Гуляєв Олег Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»
- призначити члена правлiння Гуляєва Олега Володимировича з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. (не надав згоди на розкриття паспортних даних) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: вiйськова служба в Управлiннi служби безпеки України в Донецькiй областi (з 07.2010 р. по 07.2012 р.); вiйськова служба в Управлiннi державної охорони України (з 07.2012 р. по 04.2015 року); заступник начальника регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця" (з 12.2015).
11.05.2016 обрано Виконуючий обов’язки голови правлiння Руденко Ольга Олександрiвна АМ 538407
11.10.2001 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»
- обрати виконуючим обов’язки голови правлiння Руденко Ольгу Олександрiвну з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника служби з управлiння майновими та земельними ресурсами ДП "Приднiпровська залiзниця" з 07.02.2008 по 02.07.2015 р., помiчником голови правлiння з комерцiйних та фiнансових питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 03.07.2015 по 08.07.2015 р., виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 09.07.2015 по 18.08.2015 р. з 19.08.2015 р. заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод».