Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобіков Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорізька обл., м. Запоріжжя Південне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27 (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.07.2016 обрано Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна ТТ 107163
03.03.2012 Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (паспорт серії ТТ №107163, виданий 03.03.2012 Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник Управління Фонду державного майна України, начальник юридичного відділу, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.
13.07.2016 обрано Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна СН 816279
29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві
0
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (паспорт серії СН №816279, виданий 29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.
13.07.2016 обрано Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна НЮ 014434
01.07.2004 Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області
0
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (паспорт серії НЮ №014434, виданий 01.07.2004 Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.