Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Iльюченко Алла Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРIНКОМ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк вул. Сметанiна, буд. 3-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс (068) 079-01-53 (068) 079-01-53
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.05839888.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.07.2016 припинено повноваження Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю Бiла Iрина Володимирiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
1. Постановою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 29.04.2016 по справi № 826/5325/16 визнано протиправним та скасовано рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 22.03.2016 № 385 «Про початок процедури лiквiдацiї Публiчного акцiонерного товариства «Український Iнновацiйний Банк» та делегування повноважень лiквiдатора банку Бiлої Iрини Володимирiвни» з моменту його прийняття. Ухвалою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 13.07.2016 зазначене рiшення залишено без змiн. Бiла I.В. особисто акцiями Товариства не володiє.
На посадi перебувала з 22.03.2016.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано Голова Правлiння Iльюченко Алла Миколаївна ** **
**
0
Зміст інформації:
2.Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ «УКРIНКОМ» (далi – Товариство), Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Правлiння Товариства у складi:
- Голова Правлiння Товариства Iльюченко Алла Миколаївна. Iльюченко А.М. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймала посади: заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», директор Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «УКРIНБАНК». Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано заступник Голови Правлiння Покровська Ольга Юрiївна ** **
**
0
Зміст інформації:
2. Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ «УКРIНКОМ» (далi – Товариство), Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Правлiння Товариства у складi:.
- заступник Голови Правлiння Товариства Покровська Ольга Юрiївна. Покровська О.Ю. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймала посади: Голова Правлiння ПрАТ СК «Прогрес-Фонд», директор ТОВ ЮФ «Юрист-Консалтинг».
Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано заступник Голови Правлiння Убєйвовк Олександр Сергiйович ** **
**
0
Зміст інформації:
2. Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ «УКРIНКОМ» (далi – Товариство), Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Правлiння Товариства у складi:
- заступник Голови Правлiння Товариства Убєйвовк Олександр Сергiйович. Убєйвовк О.С. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймав посади: заступник директора Луганської фiлiї АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», начальник Управлiння справами ПАТ «УКРIНБАНК». Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Погребняк Роман Олександрович ** **
**
0
Зміст інформації:
3. Рiшенням позачергових Загальних зборiв Товариства, Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:
- Голова Ревiзiйної комiсiї Погребняк Роман Олександрович. Погребняк Р.О. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймав посади: заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», головний аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «УКРIНБАНК», начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Айбокс Банк" (ПАТ «АГРОКОМБАНК»).
Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Талалаєва Iрина Маркiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
3. Рiшенням позачергових Загальних зборiв Товариства, Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:
- член Ревiзiйної комiсiї Талалаєва Iрина Маркiвна. Талалаєва I.М. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймала посади: заступник Генерального директора з фiнансових питань КК «Київавтодор».
Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
13.07.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Чорновол Олег Володимирович ** **
**
0
Зміст інформації:
3. Рiшенням позачергових Загальних зборiв Товариства, Протокол №1 вiд 13.07.2016 р., прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:
- член Ревiзiйної комiсiї Чорновол Олег Володимирович. Чорновол О.В. особисто акцiями Товариства не володiє. Обiймав посади: внутрiшнiй аудитор Група компанiй "Естет", виконавчiй директор Група компанiй "Естет", фiнансовий директор Група компанiй "Естет", економiст ПрАТ «Eтнопродукт», ТОВ "Eтнопродукт" (за сумiсництвом). Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.