Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"       Коземко Олег Миронович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ Народного Ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ 22927045
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 137 бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України» 27.07.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.centrenergo.com в мережі Інтернет 27.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.07.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО Насвiщук Сергiй Васильович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Насвiщук Сергiй Васильович, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО Соркiн Борис Владиславович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Соркiн Борис Владиславович, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Малий Iгор Анатолiйович
2.7e-06
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Малий Iгор Анатолiйович, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Красовський Вiктор Аркадiйович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Красовський Вiктор Аркадiйович, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Гайдамака Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол №2) припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Гайдамака Наталiя Володимирiвна, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 обрано член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Асташев Євген Вiкторович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Наглядової ради Асташев Євген Вiкторович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Наглядової ради: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту, начальник Управлiння Фонду державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 34 (тридцять чотири) роки.
22.07.2016 обрано член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Денисенко Вiталiй Миколайович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Наглядової ради Денисенко Вiталiй Миколайович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Наглядової ради: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 16 (шiстнадцять) рокiв.
22.07.2016 обрано член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Вiзiр Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Наглядової ради Вiзiр Олександр Сергiйович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Наглядової ради: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту, начальник Управлiння Фонду державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 6 (шiсть) рокiв.
22.07.2016 обрано член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Тараканов Юрiй Костянтинович
2.7e-06
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Наглядової ради Тараканов Юрiй Костянтинович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», фiзичної особи – Салимона М.П.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Наглядової ради: пропозицiя акцiонера – фiзичної особи Салимона М.П., який володiє часткою у розмiрi 0,0008% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з охорони працi, заступник директора з охорони працi та кадрiв, заступник директора з охорони працi та пожежної безпеки, заступник начальника цеху централiзованого ремонту №2 Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго»; Директор вiдокремленого пiдроздiлу «Ременерго» ПАТ «Центренерго»; Головний державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж – керiвник iнспекторської групи по Захiднiй ЕС Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж; Начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж – Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй i мереж. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи становить 21 (двадцять один) рiк.
22.07.2016 обрано член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Малий Iгор Анатолiйович
2.7e-06
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Наглядової ради Малий Iгор Анатолiйович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», фiзичної особи – Салимона М.П.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Наглядової ради: пропозицiя акцiонера – фiзичної особи Салимона М.П., який володiє часткою у розмiрi 0,0008% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України», заступник директора департаменту корпоративного управлiння та правового забезпечення – начальник вiддiлу; член Лiквiдацiйної комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України»; Член Наглядової ради ПАТ «Центренерго» та ВАТ «Запорiжжяобленерго», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укргiдроенерго». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи становить 32 (тридцять два) роки.
22.07.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Доля Володимир Iванович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
Доля Володимир Iванович, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Муравйова Тетяна Матвiївна
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
Муравйова Тетяна Матвiївна, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє,не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Кущ Олександр Сергiйович
2.707e-07
Зміст інформації:
22.07.2016р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол №2) припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
Кущ Олександр Сергiйович, володiє часткою у розмiрi 0,0000002707% у статутному капiталi емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Центренерго" 2 (два) роки та 3 (три) мiсяцi, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Пiдстава припинення повноважень: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства.
22.07.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Фонд державного майна України
78.289
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обрано членом Ревiзiйної комiсiї – Фонд державного майна України (юридична особа - акцiонер ПАТ «Центренерго», ЄДРПОУ 00032945). Пiдстава обрання членом Ревiзiйної комiсiї: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi емiтента.
22.07.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Чугунов Олексiй Iгорович
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Ревiзiйної комiсiї Чугунов Олексiй Iгорович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Ревiзiйної комiсiї: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу; головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 10 (десять) рокiв.
22.07.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Степанчук Свiтлана Iванiвна
0
Зміст інформації:
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Степанчук Свiтлана Iванiвна (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава обрання членом Ревiзiйної комiсiї: пропозицiя акцiонера – Фонду державного майна України, який володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi Товариства. Особа обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 26 (двадцять шiсть) рокiв.