Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крамер Геннадiй Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “МIСТО”
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 21050 мiсто Вiнниця вулиця Хлiбна 25
4. Код за ЄДРПОУ 33295475
5. Міжміський код та телефон, факс (0432) 50-81-08 (0432)50-81-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.08.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ic-misto.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.08.2016 32000 17707 180.72
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ “СК “МIСТО” вiд 15.08.2016 року прийняли рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину про внесок до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Подiлля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, учасником якого є ПАТ “СК “МIСТО”.
Розмiр внеску до статутного капiталу ТОВ «Подiлля - Асистанс» - 32000000 (Тридцять два мiльйони) грн. 00 коп.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства становить – 32000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ “СК “МIСТО” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17707,00 тис.грн. Спiвiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) - 180,72%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 460000 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 460000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 460000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, а визначенi статутом Товариства, – вiдсутнi.
Примiтка: 13.06.2016 року завершено розмiщення акцiй Товариства додаткового випуску на загальну суму 32000000,00 грн.
Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.