Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. генерального директора       Ласіков Юрій Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне Акціонерне Товариство "Лисичанськвугілля"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Код за ЄДРПОУ 32359108
5. Міжміський код та телефон, факс (06451)4-57-87 (06451)4-57-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 01.09.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.09.2016 звільнено В.о. генерального директора Потанін Олексій Миколайович ВЕ 383699
21.12.2001 Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій обл.
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 01.09.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 01.09.2016р. №124- к/к. Посадова особа Потанін Олексій Миколайович (паспорт: серія ВЕ номер 383699 виданий 21.12.2001 р. Сніжнянським МВ УМВС України в Донецькій обл.), яка займала посаду В.о. генерального директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці 17 днів.