Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Костюченко Дмитро Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93406 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк вул. Гагарiна, 52-Б
4. Код за ЄДРПОУ 05763797
5. Міжміський код та телефон, факс 0642-58-42-09 0642-58-42-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.09.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 12.09.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.09.2016 припинено повноваження Генеральний директор Карпов Петро Миколайович ЕМ 159284
15.04.1999 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
09.09.2016 р. Засiданням Наглядової ради ПАТ "Луганськтепловоз" (Протокол Засiдання Наглядової ради ПАТ "Луганськтепловоз" вiд 09.09.2016 р. № б/н), прийнято рiшення про достроково припинення з 11.09.2016 р. повноважень Генерального директора Карпова Петра Миколайовича (паспорт серiї ЕМ № 159284, виданий 15.04.1999 р. Артемiвським РВЛМУ УМВС України в Луганськiй областi), з розiрванням Контракту з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства «Луганськтепловоз» вiд 07.07.2014 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «Луганськтепловоз» (0 %). Карпов Петро Миколайович перебував на посадi 2 р. 2 мiс. та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
09.09.2016 обрано Генеральний директор Костюченко Дмитро Миколайович ЕМ 529622
19.01.2000 Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
09.09.2016 р. Засiданням Наглядової ради ПАТ "Луганськтепловоз" (Протокол Засiдання Наглядової ради ПАТ "Луганськтепловоз" вiд 09.09.2016 р. № б/н), прийнято рiшення про обрання з 12.09.2016 р. Генеральним директором ПАТ «Луганськтепловоз» Костюченка Дмитра Миколайовича (паспорт серiї ЕМ № 529622, виданий 19.01.2000 р. Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганськiй областi), строком на три роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «Луганськтепловоз» (0 %) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Костюченко Д.М. протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: начальник вiддiлу зовнiшньої кооперацiї вiддiлу матерiально – технiчного забезпечення ПАТ "Луганськтепловоз"; заступник комерцiйного директора з матерiально – технiчного забезпечення – начальник УМТЗ ПАТ "Луганськтепловоз"; комерцiйний директор ТОВ ВКФ «Будбiзнес»; заступник директора з виробничих питань ПП «Радiалплюс 2007»; комерцiйний директор ПАТ «Луганськтепловоз».