Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобіков Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорізька обл., м. Запоріжжя Південне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27 (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.09.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
07.10.2016р. від акціонера, який володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% у статутному капіталі Товариства - Фонду державного майна України, ПАТ «ЗАлК» було отримано протокол загальних зборів акціонерів, відповідно до якого відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: посадова особа Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Голови Наглядової ради особа перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Заступника Голови Наглядової ради особа перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Секретаря Наглядової ради перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович д/н д/н
д/н
1.6058e-07
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна д/н д/н
д/н
1.6058e-07
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 9 років та 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Кривенко Світлана Михайлівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кривенко Світлана Михайлівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Мороз Галина Аркадіївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Мороз Галина Аркадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович д/н д/н
д/н
1e-05
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 69 акціями, що складає 0.00001% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 17.25 грн.; на посаді особа перебувала 7 років та 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна д/н д/н
д/н
0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1000 акціями, що складає 0.00016% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 250 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу, заступник начальника Управління-начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора Департаменту-начальник Управління Фонду державного майна України, начальник Управління Фонду державного майна України; начальник юридичного відділу, Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника Управління-начальник відділу; начальник відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Денисенко Віталій Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Денисенко Віталій Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника відділу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управління Київської міської ради; директор ТОВ «Денікс Груп»; начальник юридичного відділу ТОВ «РСГП «Сталичний»; начальник юридичного управління ТОВ «Геліос інжиніринг»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Наглядової ради Кузуб Тетяна Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Кузуб Тетяна Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний спеціаліст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016 обрано Член Ревізійної комісії Постернак Віта Григорівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Постернак Віта Григорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, головний державний ревізор-інспектор відділу особливо важливих перевірок ГУ ДФС у м. Києві, головний спеціаліст Відділу контролю за фінансовою діяльністю підприємств Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 обрано Член Ревізійної комісії Дишлюк Петро Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Дишлюк Петро Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний спеціаліст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 обрано Член Ревізійної комісії Галигіна Вікторія Георгіївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Галигіна Вікторія Георгіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у Запорізькій області; заступник начальника відділу перевірок великих підприємств управління податкового контролю ДПС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації перевірок підприємств стратегічних галузей економіки управління податкового контролю юридичних осіб ДПА у Запорізькій області; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016 обрано Член Ревізійної комісії Фонд державного майна України д/н 00032945
д/н
68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/9) обраний на посаду 23.09.2016р.; володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 105878730.75 грн.; інформація щодо попередніх посад та непогашених судимостей не наводиться оскільки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.