Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       В.М. Геращенко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14000 м. Чернiгiв вул. Ремiснича, 55-б
4. Код за ЄДРПОУ 03357671
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 77-43-24 77-43-24
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.otke.cn.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.10.2016 обрано Член Наглядової ради Ємець Олег Володимирович
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради АТ "ОТКЕ".
24.10.2016 обрано Член Наглядової ради Перчук Юлiя Володимирiвна
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «Спектор Трейд», Член Наглядової ради АТ "ОТКЕ".
24.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Перчук Юлiя Володимирiвна - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
24.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Ємець Олег Володимирович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
24.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Яценюк Iгор Михайлович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
9.9
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
24.10.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Коротєєв В’ячеслав Анатолiйович - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8.6
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
24.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Репутацька Ольга Олександрiвна - -
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.
24.10.2016 обрано Член Наглядової ради Берко Наталiя Вiталiївна
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: головний фахiвець з правових питань АТ «ОТКЕ».
24.10.2016 обрано Член Наглядової ради Мармиш Вячеслав Iванович
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: адвокат.
24.10.2016 обрано Член Наглядової ради Остапенко Євгенiй Сергiйович
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 24.10.2016. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiя про займанi посади протягом останнiх п'яти рокiв: адвокат.