Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       О.М.Ніверчук
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м.Одеса М.Боровського, 28Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048)705-22-59 (048)705-20-79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.oblenergo.odessa.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.11.2016 383559.81 4430953 8.65637
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна" правочину із заінтересованістю, а саме: Договору про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу, у відповідності з яким на Товариство буде покладено обов'язок виконати зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року. Заінтересованою особою у вчиненні ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" даного правочину є юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна», код ЄДРПОУ: 33947089, місцезнаходження: Бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, буд.5-7/29, м. Київ, Київська область, 01004. Ознаки заiнтересованостi у вчиненні вказаного правочину: ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виступає стороною Договору про покладення боржником виконання обов’язку на iншу особу. Сума коштів, що є предметом правочину складає 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, вартість договору складає 383559,81 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 4430953 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 8,66 %.