Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Ковальов Петро Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Український iнститут iз проектування i розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної iнфраструктури "Дiпрозв"язок"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03680 м.Київ Солом"янська, 3
4. Код за ЄДРПОУ 01168185
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 248-92-19 248-92-19
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 218 Бюлетень ЦП України 21.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://emitent.tetra-studio.com.ua/dz в мережі Інтернет 21.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.11.2016 звільнено Голова правлiння Рибка Сергiй Володимирович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про звiльнення Голови правлiння Рибки Сергiя Володимировича прийняте 15.11.2016 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за №709.
Повiдомлення отримано 16.11.2016 р. вх. №253.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi 4 р.


16.11.2016 призначено Директор Ковальов Петро Iванович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про призначення Директора Ковальова Петра Iвановича прийняте 15.11.2016 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за №709.
Повiдомлення отримано 16.11.2016 р. вх. №253. Приступити до виконання своїх обо’вязкiв з 18.11.2016 р.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Попередня посада: Директор Департаменту з техн. захисту iнформацiї Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку .
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Директор Департаменту з техн. захисту iнформацiї Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку.
Термiн призначення: за домовленнiстю сторiн.