Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крашенiннiков Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ вул. Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 2062885 (044) 2062885
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.11.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Саркiсов Сергiй Едуардович
0
Зміст інформації:
30.11.2016 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Саркiсова Сергiя Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: закiнчення строку на який було обрано. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 25.09.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.11.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Саркiсов Микола Едуардович
0
Зміст інформації:
30.11.2016 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Саркiсова Миколи Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: закiнчення строку на який було обрано. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 01.01.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
30.11.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Лаврусенко Вiктор Анатолiйович
0
Зміст інформації:
30.11.2016 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Лаврусенка Вiктора Анатолiйовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: закiнчення строку на який було обрано. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 29.11.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
01.12.2016 обрано Голова Наглядової ради Саркiсов Сергiй Едуардович
0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами емiтента вiд 30.11.2016 р. обрано з 01.12.2016 р. Членом Наглядової ради та Наглядовою радою Рiшенням вiд 01.12.2016 року обрано з 01.12.2016 р. Головою Наглядової ради - Саркiсова Сергiя Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення позачергових Загальних зборiв емiтента вiд 30.11.2016 р., та Рiшення Наглядової ради емiтента вiд 01.12.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом свої дiяльностi: економiст, Керiвник представництва, Генеральний директор, Голова Ради директорiв, Член Президiуму, Член Правлiння, Голова Комiтету, Президент. Посадова особа є представником акцiонера – Компанiї АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED).
30.11.2016 обрано Член Наглядової ради Саркiсов Микола Едуардович
0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами емiтента вiд 30.11.2016 р. обрано з 01.12.2016 р. Членом Наглядової ради Саркiсова Миколу Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення позачергових Загальних зборiв емiтента вiд 30.11.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом свої дiяльностi: бухгалтер, iнспектор, економiст, Директор, Керiвник Дирекцiї VIP клiєнтiв, Заступник Генерального директора, Вiце-Президент. Посадова особа є представником акцiонера – Компанiї АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED).
30.11.2016 обрано Член Наглядової ради Лаврусенко Вiктор Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами емiтента вiд 30.11.2016 р. обрано з 01.12.2016 р. Членом Наглядової ради Лаврусенка Вiктора Анатолiйовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення позачергових Загальних зборiв емiтента вiд 30.11.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом свої дiяльностi: iнженер, старший iнженер, Провiдний iнженер, Начальник, Заступник Директора, Директор, Виконавчий директор, Начальник вiддiлу, Заступник Генерального директора, Голова Правлiння. Посадова особа є представником акцiонера – Компанiї АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД (ASTROWAY LIMITED).