Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крашенiннiков Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ вул. Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс (044)2062884 (044) 2062885
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 05.12.2016 40320000 20.12.2016 - 20.05.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерного товариства про виплату дивiдендiв - 30.11.2016 р.
Дата прийняття Нагалядовою радою рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати - 05.12.2016 р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20.12.2016 р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв- 40320000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 20.12.2016 р. по 20.05.2017 р.
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв- дивiденди виплачуються грошовими коштами двома частинами, а саме:
Перша частина у розмiрi 18 200 000,00 грн., в строк з 20.12.2016 р. по 20.01.2017 р., пропорцiйно всiм акцiонерам.
Друга частина у розмiрi 22 120 000,00 грн, в строк з 21.01.2017 р. по 20.05.2017 р., пропорцiйно всiм акцiонерам.