Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса М.Боровського, 28 "б"
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705-20-56 (048) 705-20-79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 05.04.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" 33947089 32.518291 32.522649
Зміст інформації:
ПАТ «Одесаобленерго» на пiдставi даних iнформацiйної довiдки ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», складеної станом на 31.03.2017р. та отриманої ПАТ «Одесаобленерго» 05.04.2017р. повiдомляє про змiну частки акцiонера, якому належить бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Товариства. Так, пакет простих iменних акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33947089, мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29) у розмiрi 197872362 збільшився до 197898879 штук. Частка власника акцiй у статутному капiталi емiтента збільшилась з 32,518291% до 32,522649%.