Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Код за ЄДРПОУ 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 425-10-00 044 425-21-50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 06.04.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
Зміст інформації:
2.Текст повiдомлення:
2.1.Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення:
рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗЛК» 30 березня 2017 р.

2.2.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
«06» квiтня 2017 р.

2.3.Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ».

2.4.Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».


3.Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:
Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

_______________ Шандра Валерiй Олександрович
/ пiдпис МП /