Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Каменська Марина Андрiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 32987822
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739799 (056)3739799
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2017 припинено повноваження Член (Голова) Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна, перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 обрано Член Наглядової ради – представник акцiонера Антонов Сергiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Антонов С.М. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 обрано Член Наглядової ради- представник акцiонера Таранова Оксана Юрiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду провiдного фахiвця ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Таранова О.Ю. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 обрано Член Наглядової ради- представник акцiонера Глазунова Олена Євгенiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступника начальника вiддiлу Павлоградського механiчного заводу ДПВО «Пiвденний машинобудiвний завод», начальника вiддiлу торгiвлi, директора ТБ «Перспектива-Коммодiтi». Глазунова О.Є. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.
10.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 10.04.2017р. Антонова Сергiя Михайловича обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Антонов С.М. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.