Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Луненко Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02002 Київ Степана Сагайдака, б.101
4. Код за ЄДРПОУ 31088991
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 517-03-33 (044) 517-03-92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 31088991.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.07.2016 припинено повноваження Директор Марчук Iрина Олександрiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
07.07.2017 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження особи – Директора Товариства Марчук Iрину Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припиненi за власним бажанням. Особi не належить акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 29.07.2013 р.
07.07.2016 обрано Директор Луненко Сергiй Володимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
07.07.2017 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посаду особу – Директор Луненко Сергiй Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього Директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.