Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 Одеса, Миколи Боровського, 28 Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705-20-56 (048)705-20-79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради Судак Ігор Олександрович
0.0004
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема Заступника Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради – Судака Ігоря Олександровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Глазова Ольга Валеріанівна
0.013278
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Глазової Ольги Валеріанівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 80800 простих іменних акцій; що складає 0,013278 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Лавренко Микола Миколайович
0.00049
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол від 12.04.2017 р.) та рішення Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол від 12.04.2017р.) Лавренко Микола Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000493%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000493%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2015рр. – Перший Віце-Президент, 2015-2017рр. – Президент юридичної особи.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради Судак Ігор Олександрович
0.0004
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.) та рішення Наглядової ради (Протокол від 12.07.2017р.) Судак Ігор Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2015рр. Віце-Президент з енергетичного бізнесу; 2015-2017рр. – Старший Віце-Президент юридичної особи
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради Глазова Ольга Валеріанівна
0.013278
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013278%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,013278%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017рр. – директор департаменту корпоративних відносин та приватизації юридичної особи.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Лавренко Микола Миколайович
0.000493
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради – Лавренка Миколи Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 3000 простих іменних акцій; що складає 0,000493% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Джафарова Олена Анатоліївна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Джафарової Олени Анатоліївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 3 прості іменні акції; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Шандрук Олександр Тихонович
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Шандрука Олександра Тихоновича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Зоммер Анатолій Еммануїлович
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Зоммера Анатолія Еммануїловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сушко Світлана Валеріївна
0
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Сушко Світлани Валеріївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради Джафарова Олена Анатоліївна
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 3 прості іменні акції; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2013рр. – директор з економіки; 2013-2017рр. – директор департаменту регуляторної політики юридичної особи.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради Шандрук Олександр Тихонович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017рр. – директор юридичної особи.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради Гриненко Рита Леонідівна
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017рр. – головний спеціаліст Фонду державного майна України.
12.04.2017 обрано Член Наглядової ради Сачівко Андрій Іванович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол 12.04.2017 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2015рр. – начальник Управління Фонду державного майна України, з 2015-2017рр – заступник директора Департаменту Фонду державного майна України.