Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28 Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705-20-56 (048) 705-20-79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" від 12 квітня 2017 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 7 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупнiсть вартість правочинiв - до 7 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.
2 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" вiд 12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 7 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Вартiсть активiв ПАТ"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.
3 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" вiд 12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 7 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Вартiсть активiв ПАТ"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.
4 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" вiд 12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. Щодо забезпечення зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. На загальну суму не більше ніж 7 000 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартість правочинiв - до 7 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.
5 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" вiд 12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713), за зобов’язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009 р. граничною сукупною вартістю не більше 7 000 млн. грн. Вартiсть активiв ПАТ"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.
6 12.04.2017 7000000 7817828 89.53894
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" вiд 12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) за зобов’язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011 р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 7 000 млн. грн. Вартiсть активiв ПАТ"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 163 396 664 штук.