Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Марченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ пр-т Московський, 9
4. Код за ЄДРПОУ 00308169
5. Міжміський код та телефон, факс (044)5370205 (044)5370205
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №74 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 19.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці kyjany.kiev.ua в мережі Інтернет 19.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Баленко Ігор Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 14.04.2017 (протокол №1 від 14.04.2017) у зв'язку з перевиборами та збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб Баленко Ігор Миколайович обраний на посаду Голова Наглядової ради на повторний термін строком на 1 рік. Займає посаду з 2003 року. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. З 2006 року займає посаду Голова Наглядової ради ПрАТ «Фуршет». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
14.04.2017 обрано Член Наглядової ради Баленко Олександр Миколайович д/н д/н
д/н
0.001
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 14.04.2017 (протокол №1 від 14.04.2017) у зв'язку з перевиборами та збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб Баленко Олександр Миколайович обраний на посаду член Наглядової ради на повторний термін строком на 1 рік. Займає посаду з 2003 року. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Основне місце роботи з 2001року – директор ТОВ «Едельвейс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
14.04.2017 обрано Член Наглядової ради Школьнік Володимир Якович д/н д/н
д/н
41.5386
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 14.04.2017 (протокол №1 від 14.04.2017) у зв'язку з перевиборами та збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб Школьнік Володимир Якович обраний на посаду член Наглядової ради на повторний термін строком на 1 рік. Займає посаду з 2002. Акціонер, частка в статутному капіталі емітента - 41,5386% - 267633 акцій. З 2002 року займає посаду Голова Наглядової ради ПАТ «Славутич». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
14.04.2017 обрано Член Наглядової ради Старожукова Аліна Альбертівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 14.04.2017 (протокол №1 від 14.04.2017) у зв'язку з перевиборами та збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб Старожукова Аліна Альбертівна обрана на посаду член Наглядової ради вперше строком на 1 рік. Частки в статутному капіталі не має, є представником акціонера - фізичної особи, що має частку менше 10%. Попередні посади: 01.03.2012 – 18.06.2012 – старший юрисконсульт ТОВ «Компанія з розвитку проектів «Сент Софія Хоумс», 19.06.2012 – 18.12.2012 – старший юрисконсульт ТОВ «Сент Софія Проперті Менеджмент», 19.12.2012 – 21.03.2016 – старший юрисконсульт ТОВ «Логолекс», 22.03.2016 – 31.12.2016 – юрисконсульт ТОВ «Аккорда», з 01.01.2017 до сьогодні – юрисконсульт ФОП Калініна В.С. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.
14.04.2017 обрано Член Наглядової ради Нінько Ірина Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 14.04.2017 (протокол №1 від 14.04.2017) у зв'язку з перевиборами та збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб Нінько Ірина Олександрівна обрана на посаду член Наглядової ради вперше строком на 1 рік. Частки в статутному капіталі не має, є представником акціонера - фізичної особи, що має частку менше 10%. Попередні посади: з 2011 р. до сьогодні - економіст ТОВ «Ріелті Класік» (код ЄДРПОУ 34538942, адреса: м. Київ, вул. Набережно-Хрещетицька, 25) – основне місце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.