Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Коболєв А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01601 м. Київ вул. Б. Хмельницького, 6
4. Код за ЄДРПОУ 20077720
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 586 35 37 (044) 586 33 10
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.naftogaz.com/files/emitent_osoblyva/2017_5.htm в мережі Інтернет 18.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2017 звільнено Член наглядової ради Ковалiв Юлiя Iгорiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" Ковалiв Юлiї Iгорiвни на пiдставi заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних даних. На зазначенiй посадi особа перебувала з 22.04.16. На посаду члена наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.