Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28 Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705-20-56 (048) 705-20-79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2017 обрано Член Правління Коломійчук Юрій Вікторович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Протокол Наглядової ради від 18.04.2017 р., обрати Членом Правління Товариства Коломійчука Юрія Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки, згідно Статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник комерційного директора зі збуту електроенергі ВАТ "Одесаобленерго", директор комерційний, перший заступник директора комерційного ПАТ "Київобленерго", директор комерційний ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.
18.04.2017 обрано Член Правління Войтенко Олександр Анатолійович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Протокол Наглядової ради від 18.04.2017 р., обрати Членом Правління Товариства Войтенка Олександра Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки, згідно Статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер відділу бухгалтерії філії ТОВ «Баядера логістик», головний бухгалтер ТОВ «Баядера-Імпорт», головний бухгалтер ПАТ «Коблево», заступник головного бухгалтера ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», в.о. головного бухгалтера ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», головний бухгалтер ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє.