Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Лобiков Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69032 Запорiзька обл., м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27 (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Постернак Вiта Григорiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Постернак Вiта Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Дишлюк Петро Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дишлюк Петро Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Галигiна Вiкторiя Георгiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Галигiна Вiкторiя Георгiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України д/н 00032945
д/н
68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; володiє 423514923 акцiями, що складає 68.0095% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 105878730.75 грн.; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених судимостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. на посадi перебувала 7 мiсяцiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Iвахнiна Iнна Владиславiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Iвахнiна Iнна Владиславiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор – iнспектор пiдроздiлiв аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу контрольно-перевiрочної роботи i зборiв з фiзичних осiб Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор iнспектор вiддiлу аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок з окремих питань управлiння податкового аудиту Запорiзької ОДПI ГУ ДФС у Запорiзькiй областi; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави - Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Дюшлюк Петро Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дишлюк Петро Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний спецiалiст Фонду державного майна України; член ревiзiйної комiсiї; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
13.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України д/н 00032945
д/н
68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9) обраний на посаду 18.04.2017р.; володiє 423514923 акцiями, що складає 68.0095% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 105878730.75 грн.; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених судимостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Круглова Свiтлана Володимирiвна д/н д/н
д/н
0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Круглова Свiтлана Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 18.04.2017р.; володiє 1000 акцiями, що складає 0.000160% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 250 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст з фiнансвової роботи, начальник фiнансового вiддiлу, член ревiзiйної комiсiї, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.