Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       О.М. Ходачук
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м.Київ Контрактова площа 10А
4. Код за ЄДРПОУ 23362711
5. Міжміський код та телефон, факс 0445802384 0445802384
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 22.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці diamantbank.ua в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 звільнено Голова Спостережної ради Керезь Ігор Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович, яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 призначено Голова Спостережної ради Керезь Ігор Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович, призначена на посаду Голова Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АО «Адвокатська компанія «Керезь Щукін та Соткілава», посада – Віце-президент (2009-2012), заступник директора (2012-2016); ДП «Максфілд Україна», посада – директор (2016 – по теперішній час). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0%. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 призначено Член Спостережної ради Антошко Михайло Олексійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Антошко Михайло Олексійович, призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Телехаус», посада – головний юрист (2007-2012), ТОВ «Джоб-Сервіс», посада – директор (2012), ТОВ «Бізторг», посада – директор (2011 – по теперішній час). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 призначено Член Спостережної ради Остапчук Надія Іванівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Остапчук Надія Іванівна, призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ «Бринкфорд», посада – головний бухгалтер (1998 – 2014); ТОВ «Октава-Аудит», посада – директор (2013-по теперішній час). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 призначено Член Спостережної ради Юрчишин Василь Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Юрчишин Василь Володимирович, призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Український центр економічних і політичних досліджень ім. Разумкова, посада - директор економічних програм (2005-по теперішній час). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 призначено Член Спостережної ради Сенищ Павло Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Сенищ Павло Миколайович, призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Національний банк України, посада – директор Дирекції із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування (2011-2015); ДВНЗ «Університет банківської справи», посада – доцент кафедри банківської справи (2015-по теперішній час). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 звільнено Член Спостережної ради Антошко Михайло Олексійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Антошко Михайло Олексійович, яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річних Загальних зборів акціонерів.
20.04.2017 звільнено Член Спостережної ради Борисов Сергій Вікторович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Борисов Сергій Вікторович, яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 звільнено Член Спостережної ради Юрчишин Василь Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Юрчишин Василь Володимирович, яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
20.04.2017 звільнено Член Спостережної ради Резунік Юрій Анатолійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Резунік Юрій Анатолійович, яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річних Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.