Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Крашенiннiков Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 Київ вул. Герцена, 10
4. Код за ЄДРПОУ 24745673
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 2062884 (044) 2062885
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Саркiсов Сергiй Едуардович
0
Зміст інформації:
20.04.2017 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Саркiсова Сергiя Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р.. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 25.09.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Саркiсов Микола Едуардович
0
Зміст інформації:
20.04.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Саркiсова Миколи Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава:Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 01.01.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Лаврусенко Вiктор Анатолiйович
0
Зміст інформації:
20.04.2017 р.припинено повноваження Члена Наглядової ради Лаврусенка Вiктора Анатолiйовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На посадi перебував з 29.11.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Статкевич Наталiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
З 20.04.2017 р. обрано Членом Наглядової ради Статкевич Наталiю Леонiдiвну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуюча художньо-постановочної частини ансамблю. Посадова особа є представником акцiонера Трудiа Тсангарi.
20.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Торганова Ольга Олександрiвна
0
Зміст інформації:
З 20.04.2017 р. обрано Членом Наглядової ради та з 21.04.2017 року обрано Головою Наглядової ради - Торганову Ольгу Олександрiвну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р., та Рiшення Наглядової ради емiтента вiд 21.04.2017 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: юрист. Посадова особа є представником акцiонера Ермiонi Павлiду.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Порошкова Наталiя Олександрiвна
0
Зміст інформації:
З 20.04.2017 р. обрано Членом Наглядової ради Порошкову Наталiю Олександрiвну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа призначена на посаду термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний технолог. Посадова особа є представником акцiонера Георгiа Тсiкку.